Konstrukční systém mansardové nástavby
Nosná konstrukce střešní nadstavby bude tvořená mansardovými ocelovými rámy z tenkostěnných profilů SIMEKO nebo LOK TIM, které budou kotvené k nosné konstrukci nové podlahy.
Opláštění mansardy z OSB desek, tepelné izolace a SDK konstrukce. Střešní krytina bude upřesněna dle přání zákazníka. Vnitřní příčky budou sádrokartonové v kombinaci zvukoizolačních stěn mezi jednotlivými byty. Celý systém využívá v nejvyšší míře suchých procesů výstavby. Tento konstrukční systém je vhodný především na bytové domy, kde je nadstavba konstrukčně oddělena od stávajícího objektu (založení na vystouplých římsách domu, zateplení fasády s novou úpravou je již provedeno, nebo se nebude provádět apod.).

Stěnový konstrukční systém - technologie Thermopanel
Nosná konstrukce nadstavby bude provedená z THERMOPANELŮ, které jsou tvořené z tenkostěnných profilů, které jsou vyplněny stabilizovanými deskami ze Styroporu. Jednotlivé panely jsou propojené na péro-drážku. Na osazené stěnové panely jsou upevněny pozednice z dřevěných profilů, střešní konstrukce je tvořená soustavou sbíjených vazníků. Střešní plášť bude podobný, jako u mansardového provedení. Fasáda bude sjednocená kontaktním zateplovacím systémem - stávající obvodový plášť včetně nadstavby. Celá nadstavba z Thermopanelů je velmi lehká a k zatížení stávajících základů a nosných konstrukcí dojde minimálně. Je vhodný především u panelových domů o více podlažích, případně s horšími zakládacími podmínkami.


Naše společnost zajišťuje provedení obou konstrukčních systému nadstavby na nosné, železobetonové desce. I přes určitý nárůst ceny má toto řešení nesporné výhody:

Svým rozhodnutím o realizaci střešní nadstavby vyřešíte stávající střešní plášť, co se týká tepelné izolace a krytiny, zamezíte poruchám současného povrchu a toto zhodnocení stávajícího bytového domu Vás nebude stát ani korunu.

Předpokládaná doba realizace nadstavby o ploše cca 600 m2 je 4 až 6 měsíců od zahájení stavby, a je závislá na zvolené technologii a roční době provádění. Závislost na povětrnostních vlivech omezí použití suchých procesů ve výstavbě (mimo nosnou desku a hlavní mezibytové stěny).


Technické řešení nástavby a související úpravy panelových bytových domů

Jedná se o vícepodlažní bytové domy s plochou střechou, které byly postaveny v konstrukčních soustavách G 57, OP 1.13 apod. Jedná se montovaný panelový systém tvořený soustavou příčných a podélných stěn tl.150mm, které jsou zastropeny železobetonovými stropními panely tl.150mm. Konstrukční výška je 2,80m. Štítové stěny tvoří sendvičové panely ve skladbě - vnitřní nosná vrstva tl.150mm,pěnový polystyrén v tl.40nmm a vnější vrstva (skořepina v tl.60mm). Zapuštěná lodžie je zastropena železobetonovým panelem, který je uložen na samostatných nosných stěnových panelech tl.150mm. Střešní konstrukce jednoplášťová s tepelnou izolací z polystyrénových desek tl.2x50mm s asfaltovou krytinou.

Návrh střešní nadstavby spočívá v ponechání stávající střešní konstrukce a provedení roznášecího roštu z ocelových vylehčených prvků. Jedná se o příčné nosníky ve vzdálenostech nosných stěn, které budou přikotvené k panelové konstrukci pomocí svislých sloupků. V místě sloupků bude provedeno vybouraní střešní konstrukce v požadovaném rozsahu a po ukotvení sloupků bude provedeno utěsnění a následné zaizolování střešního pláště tak, aby nemohlo dojít k zatékaní. Stejným způsobem bude provedeno prodloužení svislých instalací. Mezi příčné nosníky budou upevněné podélné nosníky, které budou tvořit nosnou konstrukcí pro položení trapézových plechů, které budou bodově přivařené. Na takto připravenou plochu bude provedená železobetonová deska tl.80mm. Po vybourání stropní konstrukce nad stávajícím schodištěm bude provedeno prodloužení ramen. Nové schodiště bude provedeno v ocelobetonové technologii. Takto připravená nosná plocha, oddělená od střešního pláště stávajícího objektu, bude stejná pro oba konstrukční systémy, které naše konsorcium nabízí.